ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

Tartalomjegyzék

 1. Az adatkezelő megnevezése
 2. Az adatkezelés céljai, jogalapja, a kezelt adatok köre, az érintettek köre és az adatkezelés időtartama
  1. Adatkezelés szerződések teljesítése során (természetes személyek esetében)
  1. Adatkezelés szerződések teljesítése során (jogi személyek képviselői tekintetében)
  1. Adatkezelés közvetlen üzletszerzés érdekében
  1. Adatkezelés szakmai hírlevél küldéséhez kapcsolódóan
  1. Adatkezelés a weboldalon harmadik fél által elhelyezett sütikhez kapcsolódóan (analitika)
  1. Adatkezelés ügyfél-elégedettségi kérdőív vonatkozásában
 3. Az adatfeldolgozók igénybevételéről szóló tájékoztatás
 4. Az adatok megismerésére jogosult személyek köréről, az adattovábbításról, az adatbiztonsági intézkedésekről szóló tájékoztatás
 5. Az adatkezeléssel kapcsolatos jogok
  1. A hozzáféréshez való jog
  1. A helyesbítéshez való jog
  1. A törléshez való jog (az elfeledtetéshez való jog)
  1. Az adatkezelés korlátozásához való jog
  1. Az adathordozhatósághoz való jog
  1. A tiltakozáshoz való jog
  1. A hozzájárulás visszavonásához való jog
  1. Eljárási szabályok
 6. Jogérvényesítési lehetőségek
  1. A felügyeleti hatóságnál történő panasztételhez való jog
  1. A bírósági jogorvoslathoz való jog
 7. Az adatvédelmi incidens és annak körülményei, hatásai, az elhárítására megtett intézkedések

A Molnár Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság (a továbbiakban: Molnár Kft.) a jelen adatkezelési tájékoztató (a továbbiakban: Tájékoztató) útján tájékoztatja Önt a személyes adatai kezelésével kapcsolatos legfontosabb információkról, így különösen az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, a kezelt adatok köréről, időtartamáról, továbbá az Önt megillető, adatkezeléssel kapcsolatos jogairól és a jogorvoslati lehetőségekről.

Molnár Kft. mint adatkezelő biztosítja, hogy a Tájékoztató az Ön személyes adatainak felvételekor az Ön rendelkezésére álljon, és annak tartalmát megismerhesse. Molnár Kft. fenntartja a jogot, hogy a Tájékoztatót egyoldalúan módosítsa. Molnár Kft. biztosítja az Ön részére, hogy a mindenkor hatályos adatkezelési tájékoztató Molnár Kft. honlapjának (https://www.law-marot.hu) nyitóoldalán folyamatosan elérhető és megtekinthető legyen. Kérésére természetesen megküldjük az Ön részére a mindenkor hatályos adatkezelési tájékoztató egy példányát.

Az Ön által Molnár Kft. rendelkezésére bocsátott személyes adatait bizalmasan kezeli, és megtesz minden tőle telhető olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, mely az adatok biztonságát garantálja.

Személyes adatnak minősül az azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) vonatkozó bármely információ. Azonosíthatónak minősül az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján egyértelműen meghatározható.

Tájékoztatjuk, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információs Hatóság 2015. szeptember 29. napján kelt, az előzetes tájékoztatás adatvédelmi követelményeiről szóló ajánlására is figyelemmel Molnár Kft. jelen Tájékoztatóban tartózkodik a jogszabályok szövegszerű megismétlésétől és a tájékoztatást közérthetően és könnyen áttekinthetően kívánja megadni Önnek.

Tájékoztatjuk, hogy a Tájékoztató különösen az alábbi jogszabályok figyelembe vételével készült:

 • AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet, a továbbiakban: GDPR), valamint
 • az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.).
 • a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.)

1. AZ ADATKEZELŐ MEGNEVEZÉSE

Molnár Kft., mint adatkezelő adatai:

A cég elnevezése: MOLNÁR Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság
A cég rövidített elnevezése: Molnár Kft.
Székhely: 1092 Budapest, Hőgyes E. utca 3. 1.em. 2.
Postai (levelezési) cím: 2890 Tata, Toldi Miklós utca 15/A.
Cégjegyzékszám: 01 09 664204
Nyilvántartó törvényszék: Tatai Járásbíróság
Adószám: 11475684-2-43

Képviseletre jogosultak: Petróczy Balázs ügyvezető
E-mail elérhetőség: info@pannonagri.hu
Telefonszám: +36 34-487-111
Weboldal: https://www.law-marot.hu

2. AZ ADATKEZELÉS CÉLJAI, JOGALAPJA, AZ ÉRINTETTEK KÖRE, A KEZELT ADATOK KÖRE ÉS AZ ADATKEZELÉS IDŐTARTAMA

2.1. ADATKEZELÉS AZ MOLNÁR KFT.-VEL MEGKÖTÖTT SZERZŐDÉS TELJESÍTÉSÉHEZ, AMENNYIBEN ÖN TERMÉSZETES SZEMÉLY

Az adatkezelés célja: az Ön mint természetes személy megrendelő által megadott személyes adatokat Molnár Kft. mint vállalkozó a létrejött vállalkozási szerződés teljesítése céljából kezeli. Ezen adatkezelés keretében, az Ön által megadott elérhetőségeket Molnár Kft. felhasználja az Önnel történő kapcsolattartásra, kommunikációra, a szerződés teljesítésével kapcsolatos egyeztetésre.

Az adatkezelés jogalapja: az adatkezelés az Ön és Molnár Kft. között létrejövő szerződés teljesítéséhez szükséges, amely szerződésben Ön az egyik szerződő fél [GDPR 6. cikk. (1) bekezdés b) pontja].

Tájékoztatjuk, hogy Molnár Kft. adatkezelése jogszerűnek minősül, ha az adatkezelésre valamely szerződés vagy szerződéskötési szándék keretében van szükség. Tájékoztatjuk továbbá, hogy az Ön személyes adatainak megadása szükséges ahhoz, hogy Molnár Kft.-vel a szerződés létrejöjjön, míg adatainak kezelése szükséges ahhoz, hogy a szerződést teljesíteni lehessen.

Az érintettek köre: az Molnár Kft.-vel szerződő természetes személyek

A kezelt adatok köre:

 • az Ön neve
 • az Ön számlázási címe
 • az Ön postai elérhetősége
 • az Ön telefonszáma
 • az Ön e-mail címe

Az adatkezelés időtartama: Molnár Kft. a kezelt adatokat a Ptk. 6:21-6:25. §§ alapján (általános elévülési idő) az Önnel kötött szerződés megszűnésétől számított 5 (öt) évig őrzi meg jogi igényei előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez [GDPR 17. cikk (3) bekezdés e) pontja]. Tájékoztatjuk, hogy ha Molnár Kft. az adatokat a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § alapján megőrzi köteles, úgy az adatokat 8 évig köteles megőrizni és csak azt követően törli.

2.2. ADATKEZELÉS A MOLNÁR KFT.-VEL MEGKÖTÖTT SZERZŐDÉS TELJESÍTÉSÉHEZ, HA ÖN A SZERZŐDŐ JOGI SZEMÉLY KÉPVISELŐJE VAGY KAPCSOLATTARTÓJA

Az adatkezelés célja: ha Ön mint természetes személy a Molnár Kft.-vel szerződő jogi személy törvényes képviselője (vezető tisztségviselője, ezen belül pl. ügyvezetője) vagy kapcsolattartója, úgy a szerződés teljesítése céljából szükséges az Ön adatait Molnár Kft-nek kezelnie. Ennek keretében, az Ön által megadott elérhetőségeket Molnár Kft. felhasználja az Önnel történő kapcsolattartásra, kommunikációra, a szerződés teljesítésével kapcsolatos egyeztetésre.

Az adatkezelés jogalapja: az adatkezelés az Ön mint érintett hozzájárulásán alapul [GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont].

Tájékoztatjuk, hogy hozzájárulás alatt az Ön akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítását kell érteni, amellyel Ön nyilatkozat vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az Önt érintő személyes adatok kezeléséhez.

Az érintettek köre: Molnár Kft-vel szerződő jogi személy képviselője vagy kapcsolattartója.

A kezelt adatok körébe az Molnár Kft-vel szerződő jogi személy törvényes képviselőjének vagy kapcsolattartójának:

 • neve
 • pozíciója
 • telefonszáma
 • e-mail címe

tartozik.

Az adatkezelés időtartama: Molnár Kft. a kezelt adatokat a Ptk. 6:21-6:25. §§ alapján (általános elévülési idő) az Önnel kötött szerződés megszűnésétől számított 5 (öt) évig őrzi meg jogi igényei előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez [GDPR 17. cikk (3) bekezdés e) pontja]. Tájékoztatjuk, hogy ha Molnár Kft. az adatokat a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § alapján megőrzi köteles, úgy az adatokat 8 évig köteles megőrizni és csak azt követően törli.

2.3. ADATKEZELÉS KÖZVETLEN ÜZLETSZERZÉSHEZ (DIREKT MARKETING) KAPCSOLÓDÓAN

Molnár Kft. direkt marketing tevékenységet nem végez.

2.4 ADATKEZELÉS KÖZVETLEN ÜZLETSZERZÉSHEZ KAPCSOLÓDÓAN, AZON BELÜL SZAKMAI HÍRLEVÉL KÜLDÉSE ELEKTRONIKUS ÚTON

Molnár Kft. hírlevél küldést nem végez.

2.5. ADATKEZELÉS A WEBOLDALON HARMADIK FÉL ÁLTAL ELHELYEZETT SÜTIKHEZ KAPCSOLÓDÓAN (ANALITIKA)

Molnár Kft. weboldalán sütikhez kapcsolódó analitikát nem végez.

2.6. ADATKEZELÉS AZ ÜGYFÉL-ELÉGEDETTSÉGI KÉRDŐÍV VONATKOZÁSÁBAN

Molnár Kft. ügyfél elégedettségi kérdőívet nem alkalmaz.

3. AZ ADATFELDOLGOZÓK IGÉNYBEVÉTELÉRŐL SZÓLÓ TÁJÉKOZTATÁS

Az adatfeldolgozó olyan természetes vagy jogi személy, aki Molnár Kft., mint adatkezelő nevében személyes adatokat kezel.

Molnár Kft. tájékoztatja Önt, hogy az adatkezelése során az alábbi adatfeldolgozókat veszi igénybe:

Név Székhely, egyéb elérhetőség Ellátott tevékenység leírása A kezelt adatok köre, az adatkezelés időtartama
Eugen Audit Kft. 2890 Tata, Gesztenye Fasor 21. Molnár Kft. részére könyvelői feladatok ellátása Molnár Kft. könyvelője a 2.1.-2.2. pontokban felsorolt adatokat kezeli
Vida Veronika 2800 Tatabánya, Munkácsy Mihály utca 6. Pannonagri Kft. honlap karbantartása Tartalomfeltöltés, képelhelyezések.
Pannonagri Kft. 2890 Tata, Toldi Miklós 15/a Pannonagri Kft. honlap üzemeltetője Személyes adatok kapcsolatteremtő űrlap használatakor
Webonic Kft. 8000 Székesfehérvár
Budai út 9-11.
Molnár Kft. saját weboldalainak tárhelyszolgáltatója Weboldal adatok tárolása és biztonsági háttérmentése (űrlap beküldések is)

4. AZ ADATOK MEGISMERÉSÉRE JOGOSULT SZEMÉLYEK KÖRE, ADATTOVÁBBÍTÁS, AZ ADATBIZTONSÁGI INTÉZKEDÉSEKRŐL SZÓLÓ TÁJÉKOZTATÁS

Az Ön által megadott személyes adatokat Molnár Kft. az adatkezelési célhoz kapcsolódó hozzáférési jogosultsággal rendelkező munkavállalói ismerhetik meg, ezek az alábbiak:

Adatkezelési cél Az adatok megismerésére jogosult személyek köre az Molnár Kft. hozzáférési jogosultsági rendszerében
Adatkezelés szerződés teljesítése során (lásd 2.1. pont és 2.2. pontok) ügyvezető, irodavezető, projektmenedzser

Tájékoztatjuk, hogy Molnár Kft. harmadik fél részére az Ön személyes adatait semmilyen körülmények között nem továbbítja.

Molnár Kft. megfelelő adatbiztonsági intézkedéseket tesz az Ön által rendelkezésére bocsátott személyes adatok megóvása érdekében. Ennek keretében az informatikai rendszereit – mely az elektronikus formában tárolt személyes adatokat is tartalmazza – több szintű jelszóval védi.

5. AZ ÖN ADATKEZELÉSSEL KAPCSOLATOS JOGAI

Önnek joga van kérelmezni Molnár Kft.-től az Önre vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, tiltakozhat a személyes adatok kezelése ellen, valamint megilleti Önt az adathordozhatósághoz való jog is.

Alábbiakban ismertetjük az adatkezeléssel összefüggésben az Önt megillető egyes jogoknak a tartalmát, továbbá az Ön joggyakorlásának egyes sajátosságait.

5.1. A HOZZÁFÉRÉSHEZ VALÓ JOG

Ön jogosult arra, hogy Molnár Kft.-től mint az adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e. Amennyiben ilyen adatkezelés folyamatban van, Ön jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a következő információkhoz hozzáférést kapjon:

 • az adatkezelés céljai;
 • az érintett személyes adatainak kategóriái;
 • azon címzettek vagy címzettek kategóriái, akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat közölték vagy közölni fogják, ideértve különösen a harmadik országbeli címzetteket, illetve a nemzetközi szervezeteket;
 • a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama;
 • az Ön adatkezeléssel kapcsolatos jogai (így különösen a helyesbítés, a törlés vagy az adatkezelés korlátozásának és a tiltakozás joga);
 • a felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga;
 • az adatokat forrására vonatkozó minden elérhető információ;
 • az automatizált döntéshozatal ténye, ideértve a profilalkotást is, valamint legalább az alkalmazott logikára és arra vonatkozó érthető információk, hogy az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel bír, és Önre nézve milyen várható következményekkel jár.

Molnár Kft., mint adatkezelő az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát az Ön rendelkezésére bocsátja. Az Ön által kért további másolatokért Molnár Kft. az adminisztratív költségeken alapuló, észszerű mértékű díjat számíthat fel. Ha Ön elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, az információkat Molnár Kft. elektronikus formában szolgáltatja, kivéve, ha Ön azt másként kéri. A hozzáféréshez való jog az 5.8. pontban megadott elérhetőségeken keresztül gyakorolható.

5.2. A HELYESBÍTÉSHEZ VALÓ JOG

Ön jogosult arra, hogy kérje az Önre vonatkozó pontatlan személyes adatok helyesbítését, mely kérésének Molnár Kft. indokolatlan késedelem nélkül köteles eleget tenni. Figyelembe véve az adatkezelés célját, Ön jogosult arra, hogy kérje a hiányos személyes adatok – egyebek mellett kiegészítő nyilatkozat útján történő – kiegészítését.

5.3. A TÖRLÉSHEZ VALÓ JOG (AZ ELFELEDTETÉSHEZ VALÓ JOG)

Ön jogosult arra, hogy kérésére Molnár Kft. indokolatlan késedelem nélkül törölje az Önre vonatkozó személyes adatokat. Molnár Kft. indokolatlan késedelem nélkül akkor törli az Ön személyes adatait, ha a kezelés célja vagy jogalapja megszűnt, ha Ön tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre, ha a személyes adatokat jogellenesen kezelték, vagy ha a személyes adatokat Molnár Kft.-re mint adatkezelőre alkalmazandó európai uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell.

Tájékoztatjuk, hogy Molnár Kft. megtagadhatja az Ön személyes adatainak törlését, amennyiben az adatkezelés szükséges a személyes adatok kezelését előíró, Molnár Kft.-re alkalmazandó uniós vagy tagállami jog szerinti kötelezettség teljesítése céljából, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez.

5.4. AZ ADATKEZELÉS KORLÁTOZÁSÁHOZ VALÓ JOG

Ön jogosult arra, hogy kérésére Molnár Kft. korlátozza az Ön személyes adatainak kezelését, ha

a) Ön vitatja a személyes adatok pontosságát (ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát); vagy
b) Molnár Kft. adatkezelése jogellenes, és Ön ellenzi az adatok törlését, és e helyett kéri azok felhasználásának korlátozását; vagy
c) Molnár Kft.-nek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de Ön igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy
d) Ön tiltakozott az adatkezelés ellen.

Tájékoztatjuk, hogy ha az adatkezelés korlátozás alá esik, az ilyen személyes adatokat – a tárolás kivételével – csak az Ön hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni.

5.5. AZ ADATHORDOZHATÓSÁGHOZ VALÓ JOG

Ön jogosult arra, hogy az Önre vonatkozó, Ön által az Molnár Kft. rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá ezen személyes adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa, ha az adatkezelés hozzájáruláson, vagy szerződésen alapul és az adatkezelés automatizált módon történik.

Az adatok hordozhatóságához való jog gyakorlása során Ön jogosult arra, hogy – ha ez technikailag megvalósítható – kérje a személyes adatok adatkezelők közötti közvetlen továbbítását.

5.6. A TILTAKOZÁSHOZ VALÓ JOG

Ön jogosult arra, hogy Molnár Kft. jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges adatkezelése ellen az Ön helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon, ideértve a profilalkotást is.

Tiltakozás esetén Molnár Kft. a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha Molnár Kft. bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

Ön jogosult továbbá arra, hogy a közvetlen üzletszerzés érdekében kezelt személyes adatainak kezelése ellen bármikor tiltakozzon, ideértve a profilalkotást is, ilyen esetben a személyes adatok a továbbiakban e célból nem kezelhetők.

5.7. A HOZZÁJÁRULÁS VISSZAVONÁSÁHOZ VALÓ JOG

Ön jogosult arra, hogy hozzájárulását bármikor visszavonja. Az Ön hozzájárulása a Tájékoztató 2.2-2.5. pontjaiban megnevezett adatkezelési célok esetében minősül az adatkezelés jogalapjának. Tájékoztatjuk, hogy a hozzájárulás jogalapja nem érinti a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét, tehát Molnár Kft. korábbi – hozzájáruláson alapuló – adatkezelését nem teszi jogszerűtlenné az a tény, hogy Ön a hozzájárulását később visszavonja.

5.8. ELJÁRÁSI SZABÁLYOK

Tájékoztatjuk, hogy Ön az alábbi elérhetőségeken keresztül tudja bármely adatkezeléssel kapcsolatos jogának gyakorlásával kapcsolatos kérelmét Molnár Kft. részére bejelenteni:

 • személyesen Molnár Kft. telephelyén: 2890 Tata, Toldi Miklós utca 15/a.
 • írásban postai úton: 2890 Tata, Toldi Miklós utca 15/a.
 • elektronikus úton: info@pannonagri.hu
 •  

Molnár Kft. indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb az Ön kérelme beérkezésétől számított 25 napon belül tájékoztatja Önt a kérelme elbírálásáról és a meghozott intézkedésekről. Ha Ön nagy számú kérelmet terjeszt elő vagy a kérelme különösen összetett, úgy Molnár Kft. a 25 napos határidőt további 2 (két) hónappal meghosszabbíthatja, de a határidő hosszabbítás indokoltságáról és okairól a kérelem kézhezvételétől számított 25 napon belül tájékoztatja Önt. Molnár Kft. a döntéséről írásban vagy – elektronikus úton előterjesztett kérelem esetén – elektronikus úton értesíti.

Amennyiben Molnár Kft. nem tesz intézkedéseket az Ön kérelmével kapcsolatban, akkor késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított 1 (egy) hónapon belül tájékoztatja Önt az intézkedés elmaradásának okairól, valamint arról, hogy Önt panaszt nyújthat be valamely felügyeleti hatóságnál, és élhet bírósági jogorvoslati jogával.

Molnár Kft. a tájékoztatást és intézkedést díjmentesen biztosítja.

Ha az Ön kérelme egyértelműen megalapozatlan vagy – különösen ismétlődő jellege miatt – túlzó, Molnár Kft., mint adatkezelő, figyelemmel a kért információ vagy tájékoztatás nyújtásával vagy a kért intézkedés meghozatalával járó adminisztratív költségekre:

a) észszerű összegű díjat számíthat fel, vagy
b) megtagadhatja a kérelem alapján történő intézkedést.

A kérelem egyértelműen megalapozatlan vagy túlzó jellegének bizonyítása Molnár Kft.-t terheli.

Tájékoztatjuk, hogy az Ön adatkezeléssel kapcsolatos jogainak részletes szabályait a GDPR III., „Az érintettek jogai” című fejezete, valamint az Infotv. 14.-21. §§ tartalmazzák.

6. JOGÉRVÉNYESÍTÉSI LEHETŐSÉGEK

A jogérvényesítési lehetőségek körében Önnek két eljárás kezdeményezésére van lehetősége, melyeket az alábbiakban ismertetünk:

6.1. A FELÜGYELETI HATÓSÁGNÁL TÖRTÉNŐ PANASZTÉTELHEZ VALÓ JOG

Ön jogosult arra, hogy a magyar Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (továbbiakban: NAIH) mint felügyeleti hatósághoz panaszt nyújtson be, ha az Ön megítélése szerint az Önre vonatkozó személyes adatok kezelése megsérti a GDPR rendeletet.

A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elérhetőségei:

Székhelye: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.
Postai elérhetősége: 1530 Budapest, Pf. 5
Telefonszáma: +36 1 391 1400
Hivatalos elektronikus levelezési címe: ugyfelszolgalat@naih.hu
A Hatóság honlapjának a címe https://naih.hu

Kérjük azonban Önt, hogy az eljárás kezdeményezése előtt a panaszát küldje meg Molnár Kft.-nek mint adatkezelőnek.

6.2. A BÍRÓSÁGI JOGORVOSLATHOZ VALÓ JOG

Ön jogosult továbbá a bírósági jogorvoslatra a felügyeleti hatóság Önre vonatkozó, jogilag kötelező erejű döntésével szemben. Ön jogosult továbbá a bírósági jogorvoslatra, ha a felügyeleti hatóság nem foglalkozik a panaszával, vagy 3 (három) hónapon belül nem tájékoztatja Önt a benyújtott panaszával kapcsolatos eljárási fejleményekről vagy annak eredményéről. A pert – választása szerint – a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes törvényszék előtt is megindíthatja.

7. AZ ADATVÉDELMI INCIDENS ÉS ANNAK KÖRÜLMÉNYEI, HATÁSAI, ELHÁRÍTÁSÁRA MEGTETT INTÉZKEDÉSEK

Tájékoztatjuk, hogy az adatvédelmi incidens alatt a biztonság olyan sérülését kell érteni, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi.

Molnár Kft. az adatvédelmi incidenst indokolatlan késedelem nélkül, és ha lehetséges, legkésőbb 72 órával azután, hogy az adatvédelmi incidens a tudomására jutott, bejelenti az illetékes felügyeleti hatóságnak, kivéve, ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően nem jár kockázattal az Ön jogaira, szabadságaira nézve. Ennek biztosítása érdekében Molnár Kft. minden szükséges intézkedést megtesz.

Molnár Kft. Önt indokolatlan késedelem nélkül tájékoztatja az adatvédelmi incidensről, ha az valószínűsíthetően magas kockázattal jár az Ön jogaira, szabadságaira nézve. Ilyen esetben Molnár Kft. az Ön részére adott tájékoztatásban világosan és közérthetően ismerteti az adatvédelmi incidens jellegét, az incidensből eredő, valószínűsíthető következményeket, továbbá az incidens orvoslására tett vagy tervezett intézkedéseket, beleértve adott esetben az incidensből eredő esetleges hátrányos következmények enyhítését célzó intézkedéseket.